บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) มุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ตระหนัก และให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมหัวข้อด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) ภายใต้หลักปฏิบัติที่เป็นสากล และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งได้กำหนดแนวทางการดำเนินการไว้ดังนี้​

เอกสาร

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
กลุ่มบริษัท TNL ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสู่องค์กรที่ยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาที่หยั่งรากลึกในการดำเนินธุรกิจของเครือสหพัฒน์เสมอมา ได้แก่ แนวคิด “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ซึ่งเป็นแนวคิดที่การดำเนินธุรกิจที่สนับสนุนการสร้างผลกระทบเชิงบวกผ่านการสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี​
สิ่งแวดล้อม​
มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งระดับภายในองค์กร และระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภายนอก ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด​
สังคม
กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะสร้างความยั่งยืนให้องค์กร ผ่านการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี การจัดอบรม การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างโอกาสการเติบโตในอาชีพ ดูแลผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม ควบคู่กับส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน​
การกำกับดูแลกิจการ​
มุ่งมั่นสร้างการเติบโตทางธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักการพื้นฐานสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการ 5 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ (Integrity), ความยุติธรรม (Fairness), ความโปร่งใส (Transparency), ความรับผิดชอบ (Responsibility) และภาระรับผิดชอบ (Accountability)​
เอกสารเผยแพร่
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566

ดูทั้งหมด
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566