รายได้รวม

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

งบแสดงฐานะการเงิน - งบดุล

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

*2565 (ปรับปรุง)

หน่วย : ล้านบาท

2563 2564 2565
(ปรับปรุง)
2566 Q1/2576
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 4,337 4,494 10,558 13,420 13,447
หนี้สินรวม 543 516 3,495 2,927 2,832
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,794 3,978 7,063 10,493 10,616
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 120 120 212 305 305
รายได้รวม 1,251 1,438 1,960 2,870 674
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (2) (2) (4) (205) 40
กำไรสุทธิ 11 63 102 513 123
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.10 0.50 0.79 1.76 0.40
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 0.2 1.4 1.0 3.8 0.9
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 0.3 1.6 1.4 4.9 0.1
อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.9 4.4 5.7 17.9 18