บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 20 ของมูลค่าทีตราไว้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม คำนวณตามสัดส่วนของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ (งบเดี่ยว) โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันปิดสมุดทะเบียน วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันจ่ายปันผล ประเภท เงินปันผล(บาท/หุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ
02 พ.ค. 2567 - 03 พ.ค. 2567 20 พ.ค. 2567 เงินปันผล 0.30 บาท 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566
03 พ.ค. 2566 - 08 พ.ค. 2566 24 พ.ค. 2566 เงินปันผล 0.20 บาท 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565
05 พ.ค. 2565 - 06 พ.ค. 2565 25 พ.ค. 2565 เงินปันผล 0.50 บาท 01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
06 พ.ค. 2564 - 07 พ.ค. 2564 25 พ.ค. 2564 เงินปันผล 0.07 บาท 01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
20 เม.ย. 2563 - 21 เม.ย. 2563 05 พ.ค. 2563 เงินปันผล 0.55 บาท 01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
30 เม.ย. 2562 - 02 พ.ค. 2562 17 พ.ค. 2562 เงินปันผล 0.40 บาท 01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
22 ส.ค. 2561 - 23 ส.ค. 2561 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล 0.35 บาท 01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
04 พ.ค. 2561 - 07 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 เงินปันผล 0.70 บาท 01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560