การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50
เอกสารแนบ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 (ปี 2567)
เอกสารแนบ 1 :
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566
เอกสารแนบ 3 :
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
เอกสารแนบ 4 :
สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในหุ้นสามัญของบริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
เอกสารแนบ 5 :
สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด จากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
เอกสารแนบ 6 :
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 7 :
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (การจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย)
เอกสารแนบ 8 :
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด จากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
เอกสารแนบ 9 :
นิยาม “กรรมการอิสระ”
เอกสารแนบ 10 :
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 11 :
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 12 :
เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
เอกสารแนบ 13 :
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมไฮบริด (Hybrid Meeting)
เอกสารแนบ 15 :
คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 16 และ 17 :
แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
เอกสารแนบ 18 :
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ไทย-อังกฤษ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ไทย-อังกฤษ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ไทย-อังกฤษ
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567