ตลอดระยะเวลากว่า 48 ปีที่ผ่านมา TNL ประสบความสำเร็จในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ในปลายปี 2565 TNL ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยปัจจุบัน TNL ประกอบธุรกิจหลัก 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน 2) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 3) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และ 4) ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ธุรกิจของเรา

01

ธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน
ธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักประกัน ผ่าน บริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด (OXA) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดย OXA ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ โดย OXA มุ่งเน้นการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าบุคคลและองค์กรรายใหญ่ โดยมีมูลค่าการปล่อยสินเชื่อ 10 ล้านบาทขึ้นไป

02

ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ผ่าน บริษัท บริหารสินทรัพย์ ออกซิเจน จำกัด (OAM) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการประกอบธุรกิจตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดย OAM ประกอบธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทั้งหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ที่มีหลักประกัน และทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) จากสถาบันการเงิน ผ่านการเจรจา ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และกระบวนการทางกฎหมาย

03

ธุรกิจลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผ่าน บริษัท ทีเอ็นแอล อัลไลแอนซ์ จำกัด (TNLA) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 – ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประเภทที่อยู่อาศัย ผ่านการลงทุนบริษัทร่วมทุนกับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NOBLE) ปัจจุบัน TNLA มีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 7 โครงการ ได้แก่ โครงการนิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว, โครงการโนเบิล เคิร์ฟ, โครงการโนเบิล คิวเรท, โครงการโนเบิล ครีเอท, โครงการนิว คอร์ คูคต สเตชั่น,โครงการนิว ไฮป์ สุขสวัสดิ์ และโครงการนิว ริเวอร์เรสต์ ราษฎร์บูรณะ

04

ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ผ่าน บริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด (TNLX) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดย TNLX เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนังสำหรับผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลที่บริษัทได้รับลิขสิทธิ์ เช่น ARROW, Guy Laroche, DAKS, ELLE HOMME, Olymp, และ Absorba เป็นต้น และเครื่องหมายการค้าของบริษัทเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศ เช่น Erawon, Ozone, SMYTH & MYNE, และ babble เป็นต้น และส่งออกไปยังต่างประเทศ