ชื่อหุ้นกู้
หุ้นกู้ของบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 [Senior][Unsecured]
เงินต้น (ล้านบาท)
500
วันที่ออก
27 ต.ค. 2566
วันครบกำหนด
27 ต.ค. 2568
อายุหุ้นกู้ (ปี)
2 ปี
อัตราดอกเบี้ย (%)
6.10% ต่อปี