กิจกรรมที่ผ่านมา

17 พฤษภาคม 2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2567
22 เมษายน 2567
การประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
16.00 น. รูปแบบการประชุม Hybrid แบบ onsite และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
01 มีนาคม 2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2566