กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
01 มีนาคม 2567

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2566

กิจกรรมที่ผ่านมา

13 พฤศจิกายน 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2566
10 พฤศจิกายน 2566
อื่นๆ
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2566
11 สิงหาคม 2566
อื่นๆ
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2566
19 พฤษภาคม 2566
อื่นๆ
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2566
03 พฤษภาคม 2566
อื่นๆ
XD Date
เงินปันผล (บาท/หุ้น): 0.2 วันจ่ายเงินปันผล: 24 พ.ค. 2566
25 เมษายน 2566
การประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
11.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
24 มีนาคม 2566
อื่นๆ
XM Date
การจ่ายปันผลเป็นเงินสด,พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (PBT: Partial Business Transfer)
16 กุมภาพันธ์ 2566
อื่นๆ
XR Date
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date)