เลื่อนลง

TRANSFORMATION FOR SUSTAINABLE GROWTH

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

TNL เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและมุ่งมั่นขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจผ่านการลงทุนที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืน

บริษัทมุ่งเน้นใน 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง และธุรกิจลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ยั่งยืน

ดำเนินธุรกิจมายาวนาน

+

ปี

สร้างงานให้กับ

+

คน

มุ่งเน้น

ธุรกิจหลัก

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ณ 7 ก.ค. 2566)

+

ล้านบาท

ธุรกิจของเรา
ธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน

ธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักประกัน ผ่าน บริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด (OXA) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดย OXA ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ โดย OXA มุ่งเน้นการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าบุคคลและองค์กรรายใหญ่ โดยมีมูลค่าการปล่อยสินเชื่อ 10 ล้านบาทขึ้นไป

ธุรกิจของเรา
ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ผ่าน บริษัท บริหารสินทรัพย์ ออกซิเจน จำกัด (OAM) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการประกอบธุรกิจตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดย OAM ประกอบธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทั้งหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ที่มีหลักประกัน และทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) จากสถาบันการเงิน ผ่านการเจรจา ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และกระบวนการทางกฎหมาย

ธุรกิจของเรา
ธุรกิจลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผ่าน บริษัท ทีเอ็นแอล อัลไลแอนซ์ จำกัด (TNLA) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 – ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประเภทที่อยู่อาศัย ผ่านการลงทุนบริษัทร่วมทุนกับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NOBLE) ปัจจุบัน TNLA มีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 7 โครงการ ได้แก่ โครงการนิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว, โครงการโนเบิล เคิร์ฟ, โครงการโนเบิล คิวเรท, โครงการโนเบิล ครีเอท, โครงการนิว คอร์ คูคต สเตชั่น,โครงการนิว ไฮป์ สุขสวัสดิ์ และโครงการนิว ริเวอร์เรสต์ ราษฎร์บูรณะ

ธุรกิจของเรา
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ผ่าน บริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด (TNLX) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดย TNLX เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนังสำหรับผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลที่บริษัทได้รับลิขสิทธิ์ เช่น ARROW, Guy Laroche, DAKS, ELLE HOMME, Olymp, และ Absorba เป็นต้น และเครื่องหมายการค้าของบริษัทเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศ เช่น Erawon, Ozone, SMYTH & MYNE, และ babble เป็นต้น และส่งออกไปยังต่างประเทศ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
Q3/2566
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
รายได้รวม
ล้านบาท
อัตรากำไรสุทธิ
ล้านบาท
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
x
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
กลุ่มบริษัท TNL ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสู่องค์กรที่ยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาที่หยั่งรากลึกในการดำเนินธุรกิจของเครือสหพัฒน์เสมอมา ได้แก่ แนวคิด “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ซึ่งเป็นแนวคิดที่การดำเนินธุรกิจที่สนับสนุนการสร้างผลกระทบเชิงบวกผ่านการสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี​
สิ่งแวดล้อม
มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งระดับภายในองค์กร และระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภายนอก ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด​
สังคม
กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะสร้างความยั่งยืนให้องค์กร ผ่านการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี การจัดอบรม การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างโอกาสการเติบโตในอาชีพ ดูแลผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม ควบคู่กับส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน
การกำกับดูแลกิจการ
มุ่งมั่นสร้างการเติบโตทางธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักการพื้นฐานสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการ 5 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ (Integrity), ความยุติธรรม (Fairness), ความโปร่งใส (Transparency), ความรับผิดชอบ (Responsibility) และภาระรับผิดชอบ (Accountability)
ตำแหน่งงาน

ร่วมงานกับเรา

TNL เชื่อว่าพนักงานเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อความสำเร็จและการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท โดย TNL พร้อมที่จะมอบโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่ TNL คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่สร้างความสำเร็จร่วมกันและมีโอกาสที่จะแบ่งปันความคิดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมรอบตัวเราให้ดีขึ้น

ร่วมงานกับเรา