บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการและเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

โดยมุ่งมั่นการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ บริษัทจึงได้วางแนวปฏิบัติให้คู่ค้าศึกษา และเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับร่วมงานกับบริษัทฯ ตลอดการทํางาน และนําไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม เพื่อให้มาตรฐานกระบวนการธุรกิจระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ ประกอบด้วย

  1. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
  2. สิทธิส่วนบุคคล ความลับ และทรัพย์สินทางปัญญา
  3. การต่อต้านการรับหรือให้สินบนและการคอร์รัปชัน
  4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  5. การจัดหาและส่งมอบอย่างรับผิดชอบ
  6. การเคารพสิทธิมนุษยชน
  7. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
  8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  9. การบริหารจัดการด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม
  10. การติดตาม และประเมินผล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้คู่ค้าของบริษัทรับทราบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อการพัฒนาการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

เอกสาร

จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ