นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
 • ประธานกรรมการ
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ
นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์
นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อ่านเพิ่มเติม
นายกิตติชัย ตรีรัชตพงษ์
นายกิตติชัย ตรีรัชตพงษ์
 • กรรมการ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • กรรมการบริหาร
 • หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานกลยุทธ์องค์กร
 • กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
นางลาภิกา ศศะนาวิน
นางลาภิกา ศศะนาวิน
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวชวดี รุ่งเรือง
นางสาวชวดี รุ่งเรือง
 • กรรมการ
อ่านเพิ่มเติม
นายนันทวัฒน์ สุรวัติเสถียร​
นายนันทวัฒน์ สุรวัติเสถียร​
 • กรรมการ
 • หัวหน้าคณะผู้บริหาร สายงานการเงิน
 • กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์
นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์
 • กรรมการ
 • หัวหน้าคณะผู้บริหาร สายงานลงทุน
 • เลขานุการบริษัท
 • กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
นายวิทวัส พันธ์พานิช
นายวิทวัส พันธ์พานิช
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
นายประเวช องอาจสิทธิกุล
นายประเวช องอาจสิทธิกุล
 • กรรมการอิสระ
อ่านเพิ่มเติม