18 ธันวาคม 2566

แจ้งวันหยุดประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2566

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2566 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท เวิลด์ สหแฟชั่น จำกัด บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย และ การจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เทรชเชอร์ ฮิลล์ จำกัด ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
อ่านเพิ่มเติม
27 กรกฎาคม 2566

รายงานการใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด และ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม