คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจ และระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม

ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

 1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
 2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
 3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
 4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
 5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
 8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
 9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
 11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไป ได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.thanulux.com ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ

เอกสาร
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท จำนวนกรรมการต้องมีไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ในปี 2565 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน

ประธานกรรมการ เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ

กรรมการทั้ง 9 คน สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยกรรมการ 1 คนมี 1 เสียงในการลงคะแนน ยกเว้นส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง

กรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ทำหน้าที่

01
พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน และหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบ
02
ตรวจสอบความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของระบบการควบคุมภายใน
03
สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท
04
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ

กรรมการอิสระ 3 คน

33.33%

กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน

55.55%

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นสุภาพสตรี จำนวน 3 คน และกรรมการที่เป็นสุภาพบุรุษ จำนวน 6 คน

33.33%

กรรมการที่เป็นสุภาพสตรี

66.66%

กรรมการที่เป็นสุภาพบุรุษ

SKILLS MATRIX

คณะกรรมการทั้ง 9 คน มีความรู้และเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาที่บูรณการกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

บริษัทได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติให้เหมาะสม และสอดคล้องกับรูปแบบของการดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน กำกับดูแลการดำเนินการของบริษัทอย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ ไม่เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง สนับสนุนให้กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

การปฐมนิเทศและคู่มือกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีการแนะนำกรรมการบริษัทคนใหม่ และแนะนำนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมอบคู่มือกรรมการบริษัทและรายงานประจำปี ซึ่งคู่มือกรรมการบริษัท ได้มีการปรับปรุงและได้แจกให้แก่กรรมการบริษัท และผู้บริหารทุกคน เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย

 1. การเปรียบเทียบ ข้อบังคับบริษัท พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ความมีผลสมบูรณ์ในการดำเนินกิจการของคณะกรรมการบริษัท และการเลือกตั้งกรรมการบริษัท
 2. กฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ
 3. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการประชุมสามัญประจำปี 2565 ผลจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ทำให้ในปี 2565 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ 5 TIA (คะแนนเต็ม 100) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

100

ระดับ 5 TIA (คะแนนเต็ม 100)


ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (คะแนนเต็ม 100)

โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR Checklist) ประจำปี 2565 ที่ประเมินโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้คะแนนการประเมินที่ 88 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม


ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย IOD

บริษัทจดทะเบียนโดยรวม บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
2565 2565 2564 2563
คะแนน คะแนน ผลลัพธ์ คะแนน ผลลัพธ์ คะแนน ผลลัพธ์
85% 88% ดีมาก 89% ดีเลิศ 90% ดีมาก