งบการเงิน

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567
งบการเงิน ประจำปี 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566
งบการเงิน ประจำปี 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565
งบการเงิน ประจำปี 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564
งบการเงิน ประจำปี 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2563
งบการเงิน ประจำปี 2562
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2562
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2562
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2562
งบการเงิน ประจำปี 2561
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2561
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2561
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2561
งบการเงิน ประจำปี 2560
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2560
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2560
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2560
งบการเงิน ประจำปี 2559
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2559
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2559
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2559
งบการเงิน ประจำปี 2558
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2558
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2558
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2558
งบการเงิน ประจำปี 2557
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2557
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2557
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2557
งบการเงิน ประจำปี 2556
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2556
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2556
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2556
งบการเงิน ประจำปี 2555
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2555
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2555
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2555
งบการเงิน ประจำปี 2554
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2554
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2554
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2554
งบการเงิน ประจำปี 2553
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2553
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2553
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2553
งบการเงิน ประจำปี 2552
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2552
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2552
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2552
งบการเงิน ประจำปี 2551
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2551
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2551
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2551
งบการเงิน ประจำปี 2550
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2550
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2550
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2550
งบการเงิน ประจำปี 2549
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2549
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2549
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2549
งบการเงิน ประจำปี 2548
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2548
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2548
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2548
งบการเงิน ประจำปี 2547

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2567
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2557
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2556