ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้นประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
671
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
90.41
ณ วันที่ 3 พ.ค. 2567
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
538
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
8.87
ณ วันที่ 26 มี.ค. 2567

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

ณ วันที่ 26 มี.ค. 2567

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 128,535,000 42.19
2 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 109,302,746 35.88
3 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) 19,135,709 6.28
4 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. เมธา จำกัด 19,000,000 6.24
5 บริษัท อี่ทงเทียนไท้ บีเอสซี จำกัด 2,943,500 0.97
6 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 1,434,782 0.47
7 นายปาล์ม ลีลานุวัฒน์ 1,376,240 0.45
8 น.ส. มารินทร์ ลีลานุวัฒน์ 1,217,960 0.40
9 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด 1,217,391 0.40
10 นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา 940,269 0.31