ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้นประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
672
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
89.24
ณ วันที่ 08 พ.ค. 2566
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
535
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
8.43
ณ วันที่ 27 มี.ค. 2566

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

ณ วันที่ 08 พ.ค. 2566

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 128,380,000 42.14
2 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 128,302,746 42.12
3 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 19,092,709 6.27
4 บริษัท วัตสดรมัย จำกัด 4,017,391 1.32
5 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 1,434,782 0.47
6 นาย ปาล์ม ลีลานุวัฒน์ 1,376,240 0.45
7 น.ส. มารินทร์ ลีลานุวัฒน์ 1,217,960 0.40
8 นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา 940,269 0.31
9 นาย กิตติชัย ตรีรัชตพงษ์ 881,350 0.29
10 นาย ภูมิพัฒน์ เจริญวุฒิกิจ 860,800 0.28