บริษัท บริหารสินทรัพย์ ออกซิเจน จำกัด (OAM) ประกอบธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีหลักประกัน (NPLs) และทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) จากการรับซื้อ รับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายจากสถาบันการเงินผ่านการประมูล เพื่อนำมาบริหารจัดการด้วยการแก้ปัญหาร่วมกันกับลูกหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้สามารถที่จะชำระหนี้สินที่ค้างชำระและสามารถดำเนินกิจการของตนต่อไปได้ในอนาคต นอกจากนี้ จะรวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายด้วยการนำมาปรับปรุงพัฒนาและจำหน่ายต่อไป

OAM เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการประกอบธุรกิจตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 โดยปัจจุบัน TNL ถือหุ้นใน OAM ในสัดส่วนร้อยละ 100 และกลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือลูกค้าต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาสินเชื่อด้อยคุณภาพในสถาบันการเงิน ด้วยการบริหารจัดการหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ร่วมกันกับลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ และจัดหาแนวทางการจัดการหนี้ที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกหนี้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในอนาคต ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ

จุดแข็งที่สำคัญของเราประกอบด้วย

ทีมงานที่มีประสบการณ์ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นงานบริหารจัดการหนี้

  • ทีมงานที่มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านบริหารหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) รวมถึงการจัดการสินทรัพย์ การประเมินมูลค่า ด้านกฎหมาย การขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • บริษัทมีกลยุทธ์ในการจัดการหนี้เสียที่หลากหลาย เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ (Discounted Payoffs : DPO), การตีทรัพย์ชำระหนี้ การบังคับขายทอดตลาด และการขายทรัพย์สิน เป็นต้น

เครือข่ายที่กว้างขวางทั้งกับธนาคารพาณิชย์และบริษัทบริหารสินทรัพย์

  • บริษัทเข้าซื้อพอร์ตการลงทุนหลักและรองจากหลากหลายธนาคาร เช่น ธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น
  • ความเชี่ยวชาญในการให้บริการการปรับโครงสร้างให้แก่ SMEs และสินเชื่อจำนองรายย่อย