เลื่อนลง

ยินดีต้อนรับสู่นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

1Q 2567

สินทรัพย์รวม

ล้านบาท

รายได้รวม

ล้านบาท

กำไรสุทธิ

ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

x

เอกสารล่าสุด

รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
รายงานประจำปี
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567
งบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2567
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อเรา

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือบุคคลทั่วไป สามารถติดต่อมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์