นายกิตติชัย ตรีรัชตพงษ์
นายกิตติชัย ตรีรัชตพงษ์
 • กรรมการ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • กรรมการบริหาร
 • หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานกลยุทธ์องค์กร
 • กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
นายนันทวัฒน์ สุรวัติเสถียร​
นายนันทวัฒน์ สุรวัติเสถียร​
 • กรรมการ
 • หัวหน้าคณะผู้บริหาร สายงานการเงิน
 • กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์
นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์
 • กรรมการ
 • หัวหน้าคณะผู้บริหาร สายงานลงทุน
 • เลขานุการบริษัท
 • กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวยุพาภร เครือน้ำคำ
นางสาวยุพาภร เครือน้ำคำ
 • ผู้จัดการอาวุโส - สายงานกลยุทธองค์กร
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวฤดี ตฤดียะถาวร
นางสาวฤดี ตฤดียะถาวร
 • ผู้จัดการอาวุโส - สายงานการเงิน
อ่านเพิ่มเติม