บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่: เลขที่ 129/1 ถ.ช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร: 548/78 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แยก18 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120


นักลงทุนสัมพันธ์


ติดต่อ เลขานุการบริษัท

คุณยศกร ศรีสุขสวัสดิ์


บริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)


บริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด (สินเชื่อที่มีหลักประกัน)


บริษัท บริหารสินทรัพย์ ออกซิเจน จำกัด (บริหารสินทรัพย์)


ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลของเราได้ที่นี่