คณะกรรมการบริษัท จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียและให้ตระหนักถึง อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ มีความชัดเจนเรื่องการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ

DOCUMENTS

BOARD OF DIRECTORS CHARTER
AUDIT COMMITTEE CHARTER
CORPORATE GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND SUSTAINABILITY COMMITTEE CHARTER
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER
EXECUTIVE COMMITTEE CHARTER
DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER
DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS